Cách thiết lập Firefox làm trình duyệt mặc định


Hướng dẫn Cách thiết lập Firefox làm trình duyệt mặc định. Trình duyệt mặc định của bạn sẽ được tự động mở mỗi khi bạn nhấn lên liên kết trong một chương trình thư tín (như Thunderbird hoặc Outlook), một lối tắt Internet hay một tập tin HTML. Bài viết này sẽ chỉ bạn cách thiết lập Firefox làm trình duyệt mặc định. 

1. Mở Firefox.

2. Phía trên đầu cửa sổ Firefox, nhấn lên trình đơn Công cụ, và chọn Tùy chọn.... 

3. Chọn bảng Nâng cao, rồi nhấn lên thẻ Tổng quát, và nhấn Kiểm tra Ngay.


4. Chọn Có để thiết lập Firefox làm trình duyệt mặc định của bạn.

Nếu Firefox vẫn không phải là trình duyệt mặc định, xem Setting Firefox as the default browser does not work - What to do. 

Để không cho Firefox làm trình duyệt mặc định, bạn phải thiết lập một trình duyệt khác làm mặc định. 

Nguồn: Sưu tầm

0 comments:

Post a Comment